O nama

UDRUGA SV.VINKA PAULSKOG U RH

Udruga sv. Vinka Paulskog je međunarodna, katolička, karitativna i volonterska udruga laika koja djeluje širom svijeta. Njezino osnivanje vezano je uz osobu pariškog studenta blaženog Frederika Ozanama (1813-1853), koji je primijetio da u tom velikom gradu ima mnogo starijih ljudi i žena koji žive bijedno zbog starosti, bolesti i siromaštva. Surađujući sa sestrom Rosalie Rendu (1786-1856), članicom Kćeri kršćanske ljubavi, godine 1833. okupio je svoje kolege studente sa željom da zajednički nađu neko rješenje i pomognu potrebnima. Tako je nastala zajednica dragovoljaca, koja se poslije prozvala Udruga svetog Vinka Paulskog.

DJELOVANJE UDRUGE SVETOG VINKA PAULSKOG U REPUBLICI HRVATSKOJ

U Hrvatskoj je prva udruga osnovana 1858. u Zagrebu, pod pokroviteljstvom i odobrenjem kardinala Jurja Haulika. Djelovala je neprekidno do završetka Drugog svjetskog rata, a njezino djelovanje je obnovljeno 1992. osnivanjem Konferencije svetog Sebastijana u Rijeci. Danas udruga djeluje u četrdeset konferencija diljem Hrvatske. Temelj djelovanja udruge duhovnost je svetog Vinka Paulskog i blaženog Frederika Ozanama.

SVRHA I CILJ OSNIVANJA UDRUGE SVETOG VINKA PAULSKOG

Osnovno je poslanje udruge ublažavanje patnje i promicanje ljudskog dostojanstva i osobne nepovredivosti nemoćnih osoba koje članovi udruge posjećuju, a sve u cilju izgradnje društva mira, ljubavi i pravednosti.
Humanitarna aktivnost odvija se u svim oblicima djelovanja.
Svrha i cilj osnivanje udruge je pomaganje svim osobama koje su u potrebi i kojima je ugrožena materijalna i moralna egzistencija bez obzira na vjeru, rasu, naciju spol i spolnu orijentaciju s ciljem sprečavanja i socijalne isključenosti navedenih osoba i rješavanja njihovih egzistencijalnih problema. Pomaže im da budu ravnopravni članovi društvene zajednice. Svrha udruge je da pomaže i osobama u potrebi bez obzira na vjeru, rasu, naciju i spol kojima nije ugrožena materijalna egzistencija, ali se osjećaju osamljeni, napušteni i zaboravljeni od uže i šire zajednice te je poslanje udruge da im pomogne vratiti samopouzdanje i da ponovno pronađu smisao svog života.
Nadahnjujući se zasadama Svetog pisma, uz pomoć molitve i vjerni učenju Crkve, članovi udruge se u najrazličitijim prilikama svakidašnjeg života i u svakom trenutku trude biti svjedocima Kristove ljubavi.
Članovi udruge međusobno su povezani zajedničkim duhom siromaštva i jedinstva te zajedno s onima kojima nastoje pomagati tvore u svijetu jedinstvenu obitelj.
Kao laička organizacija sveopćeg katoličkog značenja, udruga je otvorena svima koji žele svoju vjeru živjeti kroz ljubav i služenje braći. U nekim prigodama bit će moguće uključiti u aktivnosti konferencija i članove iz dugih kršćanskih crkava ili pak drugih konfesija ukoliko poštuju identitet udruge te iskreno prihvaćaju njezina načela, u onolikoj mjeri koliko to dopuštaju razlike u vjeri. U takvim se slučajevima treba konzultirati s mjesnom biskupskom konferencijom.
Udruzi nije strano nijedno djelo kršćanske ljubavi.

SADRŽAJ DJELATNOSTI

Udruga obavlja sljedeće poslove i djelatnosti:
• pruža duhovnu i materijalnu pomoć svima kojima je ona potrebna, osobito starim, bolesnim i osobama s posebnim potrebama, bez obzira na vjeru, rasu, naciju, ideologiju, podrijetlo i društveni stalež, istodobno poštujući dostojanstvo svake osobe i štiteći njezin duhovni integritet
• osobito skrbi o beskućnicima, ovisnicima svih vrsta, manjinama, na pr. Romima, obiteljima s više djece, samohranim roditeljima, ženama i djeci žrtvama nasilja, djeci i mladima bez roditelja koji se nalaze u domovima za nezbrinutu djecu, djeci i mladima s mentalnim poteškoćama, djeci s posebnim potrebama i mladima, stipendiranju školovanja djece i mladih koji dolaze iz obitelji kojima je ugrožena egzistencija, poduka i pomoć u učenju
• svojim djelovanjem obuhvaća svaku vrstu pomoći koja se pruža kroz međusobne susrete članova udruge i onih koji su u potrebi
• nastoji otkriti, ublažiti i otkloniti uzroke patnji
• humanitarna pomoć
• terapijska i socijalna aktivnost, hagioterapija, palijativna skrb, a to će raditi isključivo za to osposobljene osobe.
• kontinuirano prikuplja materijalna sredstva za osiguravanje programa pomoći (izradom rukotvorina članova radi prikupljanja dragovoljnih priloga )
• prodaja rukotvorina
• organizira oblike pomoći u cilju ublažavanja posljedica nesreća i katastrofa
• stvara uvjete prevencije radi izbjegavanja mogućih nastupa štetnih posljedica
• educira svoje članstvo za pružanje svih oblika duhovnih i ostalih vrsta pomoći
• surađuje sa službenim zdravstvenim, humanitarnim, vjerskim i državnim institucijama koje se bave socijalnom skrbi i sličnim djelatnostima i nastoji aktivno sudjelovati u socijalnoj politici zemlje
• u svome djelovanju neprestano se nastoji obnavljati i tako ići u korak s promjenjivim prilikama u svijetu, ostajući osjetljiva za sve oblike siromaštva i bijede, osobito proučavajući nove oblike siromaštva kao i postupke koji će im omogućiti bolje prepoznavanje osoba kojima je potrebna pomoć
• trajno u molitvi, članovi udruge zazivaju milost u svaku ljudsku dušu, želeći pobuditi osjećaje milosrdne ljubavi u svakom čovjeku
• međunarodna humanitarna pomoć
• međunarodna prijateljstva – bratimljenja

IMOVINA I ODGOVORNOST UDRUGE ZA OBVEZE

Prihodi za rad udruge ostvaruju se:
• dragovoljni prilozi članova – članarina
• dragovoljnim prilozima materijalnim i novčanim darivanjima
• prikupljanjem donacija od vlastitih rukotvorina i proizvoda članova udruge
• donacijama trećih osoba
• financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te EU fondova i inozemnih izvora
• prigodna prodaja
• iz drugih izvora, sukladno zakonu Imovinu udruge čine sva sredstva koja udruga stekne iz spomenutih izvora, kao i njezini pokretni i nepokretni objekti. Prikupljena sredstva namijenjena su siromasima te se koriste za pomaganje ljudima u nevolji. Jedan dio sredstava koristi se i za podmirivanje troškova poslovanja udruge. O prikupljenim sredstvima vodi se redovita evidencija. Za svoje obveze udruga odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća kao neprofitna organizacija.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članom udruge može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, pod jednakim uvjetima utvrđenih ovim statutom.
Udruga je otvorena za sve koji žele živjeti svoju vjeru i pridružiti se udruzi poštujući i prihvaćajući odredbe pravila i statute Međunarodnog saveza udruga svetog Vinka Paulskog.
Članovi udruge mogu biti punopravni i počasni.
Članovi Udruge pristupaju udruzi ispunjavanjem pristupnice.
Prava i obveze člana udruge:
– prisustvovati sastancima konferencije
– aktivno sudjelovati u svim aktivnostima udruge
– čuvati i podizati ugled udruge
– sudjelovati u prikupljanju sredstava radi ostvarivanja ciljeva udruge
– birati i biti biran u tijela udruge
Članstvo u udruzi prestaje:
– istupanjem
– isključenjem
– smrću
Član se briše iz registra članova bez posebne odluke u slučaju smrti.
Punopravni članovi dragovoljno i zajednički žive molitvenim životom te djeluju u skladu s konferencijom, redovito sudjeluju na sastancima i uspostavljaju pritom kontakt s onima koji pate.
Počasni članovi nemaju obvezu prisustvovanja sastancima, kao ni obvezu posjećivanja potrebitih, ali plodonosno surađuju s punopravnim članovima i pomažu redovnu aktivnost udruge.
Počasni članovi udruge nemaju pravo odlučivanja.
Članovi se povezuju u ustrojstvene oblike zvane „konferencija“ koji se sastaju u redovitim vremenskim razmacima.
Sastanci se drže u duhu bratstva, jednostavnosti i kršćanske radosti. Oni su prilika za podupiranje duhovnog života članova, za razmjenu iskustava, otklanjanje nastalih poteškoća u radu i za traženje boljih načina služenja.
Služenje kršćanskoj ljubavi uključeno je u mjesni i crkveni život kraja i zato se pri susretima i sastancima konferencija i drugih tijela udruge iziskuje sudjelovanje jednog svećenika.
Ako tko ne može više sudjelovati u zajedničkim radnjama, može i dalje biti u udruzi gajeći duhovno zajedništvo sa svojom konferencijom.
Za djelovanje od posebnog značenja (npr. u bolnicama, zatvorima i dr.) članovi su dužni pohađati odgovarajuće seminare za službu, koju će obavljati bez naknade i postojano.
Svaka konferencija vodi urednu evidenciju o svojim članovima. Popise članova i sve nastale izmjene konferencije su dužne u najkraćem roku dostaviti Nacionalnom vijeću koje vodi popis članova u elektroničkom obliku koji sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.

KORIŠTENJE EKONOMSKIH SREDSTAVA UDRUGE

Udruga je dužna očuvati svoj dobar ugled svojim poštenjem i odgovornom upravom.
Konferencije i vijeća upravljaju nad sredstvima udruge i nadziru ih.
Konferencije i vijeća dužna su Skupštini udruge jednom godišnje podnijeti izvješće o svojim financijama i djelatnostima.
Svaki put, kad okolnosti to zahtijevaju, predsjednici vijeća mogu osnovati obračunsku reviziju za konferencije i vijeća.
Predsjednici vijeća moraju imati pravo uvida u sve službene dopise što ih konferencije šalju. Isto ovlaštenje postoji za Nacionalno vijeće prema podređenim Područnim vijećima.
Svi projekti koji se financiraju izvan vlastitih izvora konferencija, moraju imati suglasnost Nacionalnog vijeća udruge.
Mogućnost raspoređivanja nekretnina udruge isključivo je u ovlasti Nacionalnog vijeća, koje to može sprovesti u konkretnim slučajevima.
Vjerno duhu udruge da ne gomila višak sredstava, Nacionalno vijeće zatražit će od konferencija i područnih vijeća, koja neće moći iskoristiti sav kapital u svome području djelovanja, da mu prepusti određeni postotak neiskorištenih sredstava.
Nacionalno vijeće odlučit će o izravnoj namjeni prepuštenih sredstava–koja neće moći biti kapitalizirana–za siromašne u području djelovanja ili će ih staviti na raspolaganje međunarodnim inicijativama u siromašnijim krajevima svijeta.
Sve su konferencije dužne preuzeti odgovornost za pomaganje drugim konferencijama i vijećima koja imaju važnije potrebe.
Isto tako, konferencije se moraju osjećati odgovornima za održavanje strukture, o kojoj god razini udruge se radilo. Zbog toga su one dužne organizirati tijekom godine posebna sakupljanja priloga u duhu bratstva, solidarnosti i dijeljenja, za posebne namjene:za održavanje strukture Nacionalnog vijeća; za pomoć siromašnim konferencijama na drugim mjestima u svijetu; za troškove strukture vijeća o kojem konferencije neposredno ovise; za troškove održavanja strukture Generalnog vijeća u Parizu.
Prioritet potreba određuje Nacionalno vijeće.
Vinkovci i Vinkovke, prethodno ovlašteni, imaju pravo na isplatu založenih troškova svaki put kad im se povjeri zadatak ili usluga koju moraju napraviti za udrugu.

SURADNJA S DRUGIM UDRUGAMA, SLUŽBAMA, VJERSKIM I GRAĐANSKIM USTANOVAMA

Kako bi ostvarila svoje ciljeve, udruga je dužna, koristeći se djelotvornošću svojih članova, uz njihovo dragovoljno zalaganje u duhu pravednosti i bez ikakvih primisli zarade na nacionalnoj i pokrajinskoj razini, zauzimati se za sastavljanje zakona kad je u pitanju socijalna, zdravstvena i njegovateljska skrb u korist potrebnih. Udruga je spremna na suradnju sa za to predviđenim javnim službama radi djelotvornog pomaganja ljudima na praktičnoj ljudskoj razini, kao i na svim razinama društveno-zdravstvene skrbi i zaštite.
Udruga će svoju suradnju provoditi na temelju sporazuma i ugovora koje državna uprava sklopi s njom kao građansko-pravnom osobom. Ta suradnja ima osobito u vidu korištenje organizacije dragovoljnih službi za pružanje pomoći obiteljima u nuždi, maloljetnicima u teškoćama, bolesnicima u njihovim stanovima, prihvatnim centrima i bolnicama, ovisnicima o drogi, zatvorenicima i bivšim zatočenicima, starijim osobama kod kuće, u domovima umirovljenika i slično.
Udruga podržava internacionalne odnose i s konferencijama i vijećima svetog Vinka Paulskog drugih država, a odnose koordinira Generalno vijeće ove internacionalne organizacije u Parizu.
Ona podržava i stalne odnose s Biskupskom konferencijom i drugim vjerskim i građanskim ustanovama na nacionalnoj razini. Putem susreta, skupova, izdavačke djelatnosti i drugih prikladnih načina izvješćuje vijeća i konferencije o životu udruge u svojoj zemlji i u svijetu.

Predsjednica Udruge: Anđelka Samardžić